Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Крушари на 22.05.2015г.

                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ

                             9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,

                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg

 

 

               На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.05.2015г. от  15.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1. Докладна записка относно изпълнение на Общинския план за развитие на социалните услуги на  община Крушари за 2014 година и приемане на Годишен план за социалните услуги за 2015 година.

Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

 

ЗЛАТИ КИРОВ:/П/

Председател на ПК

 

 

          На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.05.2015 г. от 15.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна запискаотносноопределяне на позицията на Община  Крушари  и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в покана на Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 5074/12.05.2015г. на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 19.06.2015 година.

Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

2. Предложение относно отдаване под наем на част от административната сграда на община Крушари-публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с индентификатор 40097.501.640 по кадастралната карта на с. Крушари.

Докладва:Д.Стефанов–кмет на общината

3. Докладна записка относно избиране на общински съветник, който да председателства заседанието на Общинския съвет с. Крушари на 25 юни 2015 година.

Докладва:П.Янкова-председател на ОбС

4. Информация относно пожарната безопасност на територията на община Крушари, статистика и анализ на възникналите произшествия.

Докладва: гл.инсп.инж. Стойко Стойков

                    началник РС „ПБЗН“

 

БОЯН ПЕТРОВ:/П/                                                          

Председател на ПК

 

 

          На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.05.2015 г. от  16.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Предложение относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за отреждане на имот с предназначение „отводнителен канал“ в землището на с. Северняк.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

2.Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VIIв кв. 10 и частта от имоти с планоснимачни номера 77 и 67 между границата по КВС и селищната граница на с. Северняк, община Крушари.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

3. Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №022065 в землището на с. Добрин за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.                                                                   

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

4.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №008023 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

5.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009041 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

6.Предложение  относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №012005 в землището на с. Коритен за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

7.Предложение относноодобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №003013 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

8.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №009031 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

9.Предложение относно одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №014027 в землището на с. Поручик Кърджиево за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината

10.Информация относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в община Крушари.

Докладва:Д. Стефанов–кмет на общината                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ИВАН ЙОРДАНОВ:/П/

Председател на ПК

 

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай