Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ

                    9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,

                  E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg 

 

На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  15.04.2015 г. от 14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 4/32по Протокол № 4от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на  26.03.2015 година

 

                  Докладва: П. Янкова –председател на ОбС

 

   2.Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари

 

                 Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

 

         3. Докладна запискаотносноопределяне на позицията на Община  Крушари  и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД с изх.№ 3421/25.03.2015г. на представителя на общината в извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28.04.2015 година.

 

                  Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

 

БОЯН ПЕТРОВ:/П/                                                                    

Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай