Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 31.08.2023г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  31.08.2023г. от  13.40 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                                                    
                                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет по въпросите на социалните услуги в Община Крушари за 2023 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 31.08.2023 г. от 13.45 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
   
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно определяне на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Крушари и кметове на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери – публична общинска собственост.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 31.08.2023 г. от  13:50  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай