Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 08.06.2021г.

На 08.06.2021 година в залата на Домашен социален патронаж ще се проведат извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 08.06.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през бюджетната 2021 година от кредитна институция за изпълнението на обект  "Реконструкция на пешеходна зона на  с. Крушари-УПИ XVII, кв.60 по плана на с. Крушари"-2-ри и 3-ти етап. 
                                                                      
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно учредяване право на строеж без търг или конкурс върху общински парцели в с. Добрин.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Предложение относно премахване на опасна саморазрушаваща се сграда с идентификатор №40097.501.389.6, в ПИ с идентификатор №40097.501.389 по КККР на с. Крушари, собственост на Община Крушари. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
              
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 08.06.2021 г. от  14.15  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Предложение относно разрешение за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план–план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I в кв.5 по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай