Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на ПК по "Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост" на 31.03.2020г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  31.03.2020 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020г. за  2019 година.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                                                                              
2. Докладна записка относно трансфер на неусвоени средства за дейности по зимно поддържане и снегопочистване.
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно придобиване чрез покупко-продажба на самостоятелен обект с индентификатор № 40097.501.569.1.8 в сграда, разположена в поземлен имот с индентификатор № 40097.501.569 по кадарстралната карта и кадастралните регистри на с. Крушари, собственост на „Банка ДСК“ ЕАД.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно закупуване на многофункционален 25-канален цифров ЕЕГ апарат за нуждите на МБАЛ Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2020/2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2020/2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай