Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.02.2016 г.

     На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.02.2016 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно изпълнение на Общинския план за развитие на социалните услуги на Община Крушари за  2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Предложение относно приемане на отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2015 година и приемане на нова Програма за 2016 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за младежта   за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
                                                            
 
                                                                    
                          
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 22.02.2016 г. от 14.25 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно одобряване на бюджетната прогноза на община Крушари за 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно предоставяне на средства на Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на План за противодействие на тероризма в община Крушари.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.02.2016 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно определяне на представител на Община Крушари в Управителния съвет на МИГ „Тервел-Крушари“.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и к в обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Добрич.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Доклад относно отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Доклад относно отчет за изпълнение на Краткосрочната програма  за изпълзване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2015 година на Община Крушари.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай