Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.01.2017г.

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.01.2017 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г.
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане  сборен бюджет на община Крушари за  2017 година.
             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за записване , отписване и приемане на деца в общинските детски градини  на територията на община Крушари.
              
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане  анализ на потребностите  от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Крушари.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
6. Предложение относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Доклад относно  изпълнение  на  Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2016 година.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане  отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2016 година и приемане на План за младежта за 2017 година.
                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно откриване на «Пенсионерски клуб-2» с. Коритен.  
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
     На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.01.2017 г. от 14.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г.
                                                                       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2016 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2016 година.
                                                                             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане  сборен бюджет на община Крушари за  2017 година.
             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане  на годишен отчет за състоянието  на общинския дълг  на Община Крушари към 31.12.2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно предоставяне на средства на община Хитрино за преодаляване щетите от бедственото положение в следствие инцидента от 10 декември 2016 година.
                                                                                     
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 2016 година  за изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
                                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2016 година.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно приемане на  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите  от общинския поземлен фонд на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
13.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2016 година.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
                                                                    
                           
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.01.2017 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г.
                                                                      
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2016 година.
                                                                             
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане  сборен бюджет на община Крушари за  2017 година.
             
  Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4.Доклад относно  приемане отчет за проведените дейности по  Програмата за опазване на околната среда  на Община Крушари за 2016 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
  
5.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти
              
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
  
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай