Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.04.2021г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.04.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 26.04.2021 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и  допълнение  на Наредба № 26  за условията и реда за поемане на общински дълг и за издаване на общински гаранции от Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно делба на поземлен имот №36138.142.501 по КК и КР на с. Кап.Димитрово.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
5. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2021 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
                       
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.04.2021 г. от  14.40  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна запоска относно приемане отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2020 година.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
   
2. Докладна записка относно приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари 2021-2025 г.
                                                               
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно приемане отчет за работата на общината и  за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай