Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.04.2019г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.04.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1. Доклад за дейността на читалищата в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
2. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект "Активен живот за възрастните-приобщаване в действие" пред фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика. 
 
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
           
                         
 
            
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
                         
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.04.2019 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Предложение относно продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд-маломерни имоти.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване  на апартамент № 2 в с. Крушари с адрес ул.“Девети септември“ № 12.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на  средства на Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за първото тримесечие на 2019 година.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.04.2019 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане  отчет за работата на общината и  за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2018 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                 
3. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай