Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 23.04.2018 г.

  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  23.04.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2017г. и План за развитие на социалните услуги в община Крушари за 2019г. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Доклад относно дейността  на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  23.04.2018 г. от 14.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Актуализирана програма за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020 година.
       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2018/2019 година
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Предложение относно продажба на  земеделски земи от Общинския поземлен фонд - маломерни имоти.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
4. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода  от 01.01.2018г. до 31.03.2018 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
5. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари за периода  от 01.01.2018г. до 31.03.2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
                             
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 23.04.2018 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
              
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно приемане на Програма за опазване на околната среда  на Община Крушари за периода 2018-2022 година.                                                    
                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на отчет  за проведените дейности по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари за 2017 година.              
                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно съответствие на включените дейности в проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно даване на съгласие  и разрешение за изработване на ПУП-ПП за водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично-маслени култури в ПИ №065027 в землището на с. Телериг.
                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината. 
                                                                 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Отчет за работата на общината и за разходваните средства по снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места.
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай