Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 18.05.2016 г.

                            

 
 
 
  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  18.05.2016 г. от  8.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци.
 
       Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА
Председател на ПК
 
 
           
              
 
На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
и общинска собственост на 18.05.2016 г. от 8.40 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно актуализация на капиталовата програма по бюджет 2016 година.
           
     Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Анализ за дейността на Районна служба ПБЗН Крушари за периода от  01.05.2015 до 01.05.2016 година .
          
   Докладва: инж. С. Стойков-началник на РСПБЗН
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН
Председател на ПК
 
 
 
 
 
          На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 18.05.2016 г. от  9.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
                                                         
     Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на водоснабдяването в община Крушари.
 
     Докладва: Началника  „В и К“–Район Крушари
 
 
 


ВАСКО БАЛЧЕВ
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай