Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 16.12.2022г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  16.12.2022 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2023 година.
 
    Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  прииемане отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2022 година.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно даване съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение „Грижа в дома-Община Крушари“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да подаде проектно предложение „Развитие на общинския потенциал в Община Крушари за управление на социални услуги с добавена стойност по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.
          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия


                           
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 16.12.2022 г. от 14.12 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
  
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2023 година.
                             
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за упражняване правата на Община Крушари върху общинската част на търговските дружества.
                            
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  условията и реда при предоставяне на общински концесии.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по събирането и сметоизвозването, обезвреждането на   битовите  отпадъци  в депа или други съоръжениясъоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размер на такса битови отпадъци  за  2023 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно планиране и разходване на натрупаните средства за месечнип отчисления по мл.64 ал.1 от Закона за управление на отпадъците, внесени от Община Крушари през 2022 г. по банкова сметка на  РИОСВ чрез Община гр. Добрич.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка  относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2023 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлени имоти №53357.3.46, №53357.3.47, №53357.3.48, №53357.3.49, №53357.3.82, №53357.3.83 и №53357.3.84 по КК и КР на с.Огняново за селскостопански нужди за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022г. до 30.09.2023г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2023 година.
                                                                        
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 16.12.2022 г. от  14.45  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2023 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай