Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 17.12.2021г.

  На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  17.12.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

                 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2021 година.                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                            
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 17.12.2021 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11  за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
 
4. Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на тариториите за обществено ползване  и определяна размер на такса битови отпадъци за 2022 година. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
 
5. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно  продажба на млекопункт с. Телериг, находящ се в УПИ IV „За битов комбинат“ в кв. 34 по плана на с. Телериг.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Асен Златаров-1962“ с. Лозенец върху 40.00 кв.м. от Битов комбинат с. Лозенец.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2022 година. 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 17.12.2021 г. от  14.45  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане  на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари и постоянните комисии през 2022 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно даване на съгласие  на Община Крушари да кандидатства пред  МТСП, проект "Красива България" кампания 2022 година с проект "Основен ремонт и монтаж на отоплителна инсталация в административна сграда, находяща се в ПИ № 40097.501.640. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай