Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 20.06.2018 г.

 

 
    На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  20.06.2017 г. от 13.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.  Докладна записка относно  откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд  гр. Добрич.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК

 
 
                
 
   На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 20.06.2015 г. от  13.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  
 
1. Докладна записка относно даване съгласие за издаване на запис на заповед от кмета на община Крушари  в полза на МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти , в качеството му на Управляващ орган, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.010-0213-C01чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014.2020.
 
 
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай