Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.11.2017 г.

  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.11.2017 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2017 година.               
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно информация  за дейността на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция  с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА
Председател на ПК

                  

   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.11.2017 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно неусвоените целеви капиталови средства по бюджет 2017 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно удължаване срока на договор за наем на общински имот-частна общинска собственост.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна общинска собственост на Пенсионерски клуб „Надежда“ с. Полк. Дяково.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна общинска собственост на Пенсионерски клуб „Оптимист“ с. Полк. Дяково.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от бивш Битов комбинат  с. Лозенец  на Пенсионерски клуб „Настроение“ с. Лозенец.                   
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
10.Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на извънредно  заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД   на 12.12.2017 година от 10.30 часа.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
        
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН
Председател на  ПК

 
 
 
 
    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.11.2017 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
 1. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и улична регулация между ОТ 47 и ОТ 48 по плана на с. Коритен, община Крушари
                                                              
    Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай