Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 16.12.2019

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  16.12.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2020 година.                                                                           
 
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии.
   
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2020 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
                      
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  16.12.2019 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2020 година.                                                                           
                                                          
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии.
                                                              
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства.
                                                                   
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Предложение относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Крушари. 
                                                                 
   Докладва:Р.Раиф-председател на ПК „Бюджет“
 
5. Предложение относно определяне възнагражденията на общинските съветници.
                                                               
   Докладва:Р.Раиф-председател на ПК „Бюджет“
 
6. Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма за 2019 година.
                                                                   
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.  
       
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно продажба на поземлени имоти №40097.29.52 и №40097.29.53 по КК на с.Крушари.
                                                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на преминаване на кабелно-оптично трасе с изграждане на собствена стълбова мрежа на „БЕРГОН ИНТЕРНЕТ” ЕООД в с.Крушари.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 16.12.2019 г. от  15.00  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2020 година.                                                                           
                                                          
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии.
                                                              
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3.Докладна записка относно приемане на Краткосрочна програма на Община Крушари за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
                                                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение Програма „Възобновяема енергия, енергийно ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“.
                                    
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно даване на съгласие на Община Крушари да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика, Проект „Красива България” 2020г., с проект „Ремонт на покрив на средно училище „Христо Смирненски“ – с. Крушари“.                                                                                                                                      
                                                          
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ ХХІ в кв.30 и улична регулация между ОТ 103 и ОТ 104 по плана на с. Крушари, община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Предложение относно определяне на представител на община Крушари в Общото събрание на МИГ „Тервел-Крушари“.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай