Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 24.07.2017 г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  24.07.2017 г. от  9.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно включване в списъка на средищните училища на СУ „Христо Смирненски” с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич,  за учебната 2017/2018 г.
                                                                               
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
2. Предложение относно включване в списъка на защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за учебната 2017/2018 г.
                                                                                
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
3. Предложение относно включване в списъка на средищните училища на  ОУ „Васил Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич,  за учебната 2017/2018 г.
                                                                               
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
4. Предложени еотносно включване в списъка на защитените детски градини  на изнесена група  в  с. Коритен   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                               
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
5. Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на изнесена група  в с. Коритен   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                               
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
6. Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на изнесена група  в с . Телериг   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                               
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
7. Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на  детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                             
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
8. Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни паралелки  от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в ОУ „Отец Писий“ с. Лозенец и СУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2017-2018 г.
                                                                            
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
9. Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от І до ХІІ  клас, с не по-малко от десет ученика в клас в ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец за учебната 2017-2018 година.
                                                                        
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
10.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни  паралелки  от І до ХІІ клас с по-малко от десет ученика в клас в СУ „Христо Смирненски” с. Крушари  за учебната 2017-2018 година.
                                                                              
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
11.Докладна записка относно приемане на  Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Крушари за 2017 г
                                                                                
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  24.07.2017 г. от 9.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.
                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС  
 
2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
                                 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2017 година.
                                
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
4. Отчет за събраните приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2017 година.
                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
                                     
5. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2017 година.
                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
6. Докладна записка относно изменение в Решение №7/70 от 14.06.2017г. на Общински съвет с. Крушари.
                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
7. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД  гр. Добрич, което ще се проведде  на 31.07.2017 година от 14.00 часа.
                                                                 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
8. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година  
                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Средно училище „Христо Смирненски” с.Крушари. 
                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
10.Предложение относно  предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот –публична общинска собственост на Основно училище „Васил Левски” с.Коритен. 
                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
11.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Основно училище „Отец Паисий” с.Лозенец. 
                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
12.Предложение относно Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти – публична общинска собственост на Детска градина с.Крушари. 
                                                                
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
13.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Дом за стари хора „Света Петка” с.Добрин.
                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
14.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Народно читалище „Асен Златаров-1962” с.Лозенец. 
                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
15.Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година.
                                                               
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
16.Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
                                                                 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
17.Докладна записка отнсно  продажба на поземлен имот №005039 по КВС на с.Лозенец.
                                                                    
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
18.Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с.Крушари. 
                                                             
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
19.Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на Основно училище „Васил Левски” с.Телериг.
                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
20.Предложение относно продажба на движима вещ, общинска собственост – специален автомобил „МАН ТГА 18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС и контейнер предназначен за сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521.
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
21.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за периода  от 01.04.2017г. до 30.06.2017г.
                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС  
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П
Председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 24.07.2017 г. от  10.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.31 и кв.32 по плана на с. Полковник Дяково, община Крушари
 
  Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
                                                                       
2.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
   
  Докладва: Ж.Великова-зам.кмет на общината
                                                                       
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай