Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 23.02.2017 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  23.02.2017 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за  2016 година и приемане на Общинска програма  за закрила на детето за 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината                                                                                                                                                                               Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Очет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в община Крушари  за 2016 година
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
     На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  23.02.2017 г. от 14.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 7за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари .
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 059031 по КВС на с. Лозенец.
             
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 053001 по КВС на с. Лозенец.
                                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на УПИ X отреден „За ПСД“, УПИ  XI отреден „ За ПСД“ и УПИ  XII отреден „ За ПСД“ в кв. 31а по плана на с. Пол. Дяково.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на редовно заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К“  АД  гр. Добрич на 10.03.2017 година от 10.00 часа.
                                                                               
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчети за дейността на кметове на кметства и кметските наместници за 2016 година. 
                                                                               
   Докладват: кметовете на кметства и
              Кметските наместници
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 23.02.2017 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Доклад относно приемане отчета  за  изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Доклад  относно приемане отчета  за изпълнение на Краткосрочната програма за използване на енергия от въобновяеми източничи и биогорива за 2016 година на Община Крушари.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
  
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай