Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 28.03.2022г.

 

 
   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  28.03.2022 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2021 година.
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2022 година.
                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на  футболните клубове през 2021 година.
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината  
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 28.03.2022 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                 
1. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2021 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2022 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно изменение на Решение № 1/7 от 27.01.2022 година на Общински съвет Крушари относно продажба на енергиен обект Трафопост „Метал“ Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно отдаване под наем на УПИ V-общ. и УПИ VI-общ. в кв.65 и УПИ VII-503 в кв.64 по плана на с. Добрин.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно продажба на УПИ XII-121, УПИ XIII-121 и УПИ XIV-121 в кв.7 по плана на с. Телериг.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно отдаване под наем на поземлен имот № 65913.67.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно намаляване на утвърдената с Решение № 13/127 от 21.12.2021 г. на ОбС с. Крушари начална цена за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване за недвижим имот-частна общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно приемане информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно приемане информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11. Докладна записка относно дейността на Участък „Крушари“ и взаимодействието му с общинската администрация през 2021г.
 
    Докладва:ст.инсп. Илиян Ангелов-началник
             Участък Крушари
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.03.2022 г. от  14.40  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
 
                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2021 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2022 година.
                                                                 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай