Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 28.07.2022г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.07.2022 г. от  13.20  часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно изменение на решение №6/78 по Протокол №6/30.06.2022г. на ОбС Крушари относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект: „Ремонт на сграда на читалище с. Полковник Дяково – I етап, УПИ IX, кв.33, с.Полк.Дяково, община Крушари“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и съответствие на включените в проекта дейности с приоритетите на Общински план за развитие на община Крушари 2014-2020г.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 28.07.2022 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-5.001.0015-С07 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 в община Крушари“, реализиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб –кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай