Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 05.02.2024г.

 На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на 05 .02.2024г. от  14.00 часа  в  Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за

                                                                   
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2023 г., които да бъдат разходвани през 2024 г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Крушари за 2024г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
 
ГИЗЕМ АХМЕД:/П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
 
 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 05.02.2024 г. от 14.10 часа в Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                  
1. Докладна записка относно  разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2023 г., които да бъдат разходвани през 2024 г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Крушари за 2024г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 05.02.2024 г. от  14.25  часа в Заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
               
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно  разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2023 г., които да бъдат разходвани през 2024 г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Крушари за 2024г.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ДЕНИС НИХАТ:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай