Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на ПК по "Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законост, обществен ред, контрол и общинска собственост" на Общински съвет с. Крушари на 29.01.2024г.

  На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 29.01.2024 г. от 13.45 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

  
                                                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Докладна записка относно планиране и разходване на натрупаните средства за месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които предстоят да бъдат внесени от Община Крушари през 2024 г., по банкова сметка на РИОСВ, чрез Община град Добрич
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай