Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 14.12.2023г.

 

 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 14.12.2023 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
 
                                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 
                                                             
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на местните данъци на територията на Община Крушари.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно приемане на Наредба № 28 за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Крушари.
             
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно приемане на Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Крушари за 2022 година.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно приемане на План-сметка за дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размер на такса битови отпадъци за 2024 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2024 година.                                                                           
                                                         
  Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
         
10.Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии за 2024 година.
                                                            
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
11.Предложение относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Крушари. 
                                                               
   Докладва:Р.Раиф-председател на ПК 
 
12.Предложение относно определяне възнагражденията на общинските съветници.
                                                               
   Докладва:Р.Раиф-председател на ПК 
 
13.Докладна записка относно одобряване на общата численост и струкрутара на общински администрация в община Крушари .
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
14.Докладна записка относно създаване на Общинска комисия по безопасност на движението.
                                                                
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 година.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за разделяне на поземлен имот №38618.204.25  /номер по предходен план 204025/ и скица предложение за разделяне на поземлен имот №38618.204.507 /номер по предходен план  204507/ по КК и КР на с.Коритен. 
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Докладна записка относно определяне на недвижими имоти-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения през 2024 година 
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  № 53357.3.282 с площ от 548 кв.м. по КК и КР на с. Огняново от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За друг вид застрояване“.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Докладна записка относно обявяване на недвижими имоти, собственост на Община Крушари за публична общинска собственост. 
                                                               
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
На основание чл. 45 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  14.12.2023г. от  14.40 часа  в  залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
                                                                    
                                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2024 година.                                                                           
                                                        
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари и постоянните комисии 2024 година.
                                                             
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2024 година.
                                                                
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
ГИЗЕМ АХМЕД:/П
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 14.12.2023 г. от  14.55  часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за
               
                                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2024 година.                                                                                                                                  
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет  Крушари и постоянните комисии за 2024 година.
                                                             
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ VI-352 в кв.58 и изработване на устройствен план-план за застроянате на новообразван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари. 
                                                                
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
ДЕНИС НИХАТ:/П
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай