Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на Общински съвет с. Крушари на 15.05.2023г.

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънреднозаседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 15.05.2023г. от 14.00часа в залата на Домашен социален патронаж с.Крушари, при следния проект за

                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 6/65  по Протокол № 6от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  24.04.2023 година.

    Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС Крушари

2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари. 

    Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на Община Крушари

 

РАИМ РАИФ:/П/

Председател на  Постоянната комисия

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай