Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.10.2021г.

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 25.10.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно продажба на УПИ XVI-общ., XVII-общ., XIX-общ., XX-общ., XXI-общ., XXII-общ. и XXIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване-лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северняк. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен имот №40097.29.16-торище по КК и КР на с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне правомощията  на представителя на общината в извънредното Общото събрание на МБАЛ-Добрич.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
                       
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.10.2021 г. от  14.20  часа в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация относно извършената подготовка на общината за работа през  есенно-зимния сезон  2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно участие в Процедура за подбор на проектни предложения по открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай