Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.02.2021г.

  На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  22.02.2021 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

                 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2020 година.
                                                     
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2.Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2021 година.
                                                                              
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение на Общинската програмата за закрила на детето за 2020 година  и приемане на  Общинска програма  за закрила на детето за 2021 година.
      
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4.Докладна записка относно приемане изменение и допълнение на Решение № 1/20 от 29.01.2021 година на Общински съвет Крушари относно разкриване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа" в община Крушари като делегирана дължавна дейност.  
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
  На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 22.02.2021 г. от 14.20 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2020 година.
                                                    
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
          
2.Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2021 година.
                                                                              
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Информация за данъчната събираемост през второто шестмесечие на 2020 година.
                                                               
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД 
 
5.Предложение относно продажба на движими вещи, общинска собственост-автобус „Isuzu classic 27“ с рег. № ТХ 1660 МХ и лек автомобил „Mercedes sprinter 208 CDI“ с рег. № ТХ 4668 ХР.
                                
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно определяне на представител за представляване на Община Крушари на редовното заседание на Общото събрание на Асоциалия по В и К в обособена територия обслужвана от В и К Добрич АД гр. Добрич, което ще се проведе неприсъствено на 02.03.2021 година от 10.00 часа. 
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2020 година. 
 
  Докладват: кметовете на кметства и
             кметските наместници
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
                        
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.02.2021 г. от  14.45 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2020 година.
                                                     
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината.
 
2.Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари за 2021 година.
                                                                              
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в община Крушари за 2020 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Отчет за изпълнение на  Краткосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2020 година.
 
  Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД                     
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай