Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.10.2020

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.10.2020 г. от  14.00 часа  в  залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация относно състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2020 година.  
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
                
2. Докладна записка относно определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.10.2020 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
2. Докладна записка относно отдаване под наем на дворни места в с.Добрин за срок от 5 години за селскостопански нужди за стопанската 2020/2021г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
3. Докладна записка относно отдаване под наем на гараж № 5 с индентификатор 40097.501.718.5, находящ се в поземлен имот с индентификатор 40097.501.718 по КК и КР на с. Крушари. 
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на Декларация на Общински съвет против експериментирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на 5G  технологията на територията на Община Крушари.
    
   Докладват:В.Каракашев-председател на ОбС 
             Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г. 
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на общината за периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
                              
 
 
 
 
На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.10.2020 г. от  14.40  часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Крушари като партньор с проектно предложение по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени", програмната област Програмна област 13-Смекчаване и адаптация към изменението на климата, процедура за подбор на проектни предложения "Климат", открита покана "Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат", финансирано от финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г. 
    
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно разкриване на дейност по предоставянето на топъл обяд като местна дейност съгласно Закона за публичните финанси. 
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
       
3. Информация относно извършената подготовка на общината за работа през есенно-зимния сезон 2020-2021г.
                                                                        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
           
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай