Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.05.2020г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.05.2020 г. от  10.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие "Помощ в дома и градината" Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Крушари за 2020-2022г. и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Крушари за 2020г.
                                                         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Крушари за 2019г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021г.
                                                                
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.05.2020 г. от 10.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно възнаграждение на общинските съветници при провеждане на извънредни заседания на Общински съвет Крушари.
 
   Докладва:З.Здравков-общински съветник
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.                                                                  
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно  дарение на УПИ VIII №203, отреден за църква в кв.14 по плана на с.Телериг на Църковно настоятелство на храм "Свети Мъченик Трифон" с.Телериг.      
      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно делба на поземлен имот с индентификатор 65913.8.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северци.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно пожарната безопасност на територията на Община Крушари и мерки за летния сезон
 
   Докладва: гл.инсп. С.Стефанов-началник РС ПБЗН Крушари
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
                              
 
   На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.05.2020 г. от  10.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай