Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 15.05.2020г.

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  15.05.2020 г. от 9.30 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
 
                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 5/45  по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на  30.04.2020 година.
 
   Докладна: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно искане за отмяна на на Решение № 4/41  по Протокол № 4 от 31.03.2020г. на Общински съвет Крушари.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 15.05.2020 г. от  9.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИ   X-561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв. 33, УПИ  XXXVII-569 в кв. 60  и  улична регулация между ОТ 67 и ОТ 68 по плана на с. Крушари.
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно премахване на опасни саморазрушаващи се сгради с идентификатор №40097.501.561.1, №40097.501.561.2 и №40097.501.561.3 по КК на с. Крушари, собственост на Община Крушари. 
 
   Докладна: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай