Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредни заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 05.04.2019г.

 На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  05.04.2019 г. от 10.10 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане на промяна на капиталовата програма по бюджет 2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на допълнение в Решение № 4/30 по Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари на  29.03.2019 година 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН :/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам  извънредно заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 05.04.2019 г. от  10.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  
 
 
1. Предложение относно даване на съгласие за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 по КК на с. Крушари. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ :/П/
Председател на ПК


 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  05.04.2019 г. от  10.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
 
                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно  приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“  Крушари. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно определяне на общински съветник за член на Съвета на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“  Крушари. 
  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА :/П/
Председател на ПК

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай