Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.03.2019г.

  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.03.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане очет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги  за 2018 година и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
2. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето и  Плана за действие по Програмата за 2018 година и приемане на нова Програма и План за 2019 година.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
           
                         
            
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
    На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.03.2019 г. от 14.15 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
   Докладва: Р. Йорданов-общински съветник
 
2. Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
 
   Докладва: Р. Йорданов-общински съветник
 
3. Докладна записка относно приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. за 2018 година.                                                                                                                     
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2019/2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2019/2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за  2019година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на поземлен имот №081690 по КВС на с. Северци.
                                                             
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението за 2018 година.
                                                                    
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
9. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2018 година.
                                                                     
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
                                                                 
10.Информация относно състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък "Полиция" - Крушари при Второ РУ Добрич  през 2018 година. 
                     
  Докладва:Ст.инспектор Иван Иванов- началник Участък "Полиция" Крушари 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай