Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 25.02.2019г.

     На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  25.02.2019 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.  Предложение относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Крушари за 2018 година.
              
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
            
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  25.02.2019 г. от 14.15 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на годишната програма  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Отчети на кметовете на кметства и кметските наместници от община Крушари за извършената дейност през  2018 година.                                                                                                                     
 
   Докладват: кметовете на кметства
              кметските наместници
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.02.2019 г. от  14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Доклад относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2018 година.  
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
     
2. Докладна записка относно приемане отчет за проведените дейности по  Програмата за опазване на околната среда за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай