Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 10.12.2018 г.

        На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  10.12.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2019 година.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за социална рехабилитация  и интеграция-Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2019 година.
 
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
       На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  10.12.2018 г. от 14.20 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2019 година.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Предложение относно одобряване на план-сметка да дейността по чл.66 ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година  на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на средства на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич“ ЕООД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН :/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 10.12.2018 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ №40097.29.15 по КК на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК

 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай