Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.11.2018 г.

 

                    
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.11.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.
           
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.11.2018 г. от 14.15 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно промяна на капиталовата програма по бюджета 
за 2018г.
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък   с.  Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Докладна записка относно отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери – публична общинска собственост
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.11.2018 г. от  14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д
 
1.Предложение относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за "Обслужващ път до местността "Текето" в землището на с. Александрия и даване на съгласие за преминаването на трасето му през имоти, собственост на Община Крушари. 
            
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно определяне на Общинско социално предприятие (ОСП) „Помощ в дома и градината“ по проект „Социално предприятие -Крушари“ Договор № BG05M9OP001-2.010-0213-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, като второстепенен разпоредител и неговия бюджет за 2019г. 
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай