Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 22.10.2018г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  22.10.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Информация за дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин през 2018 година.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно удостояване  със звание „Почетен гражданин на Община Крушари“ на Георги Петров Георгиев.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  22.10.2018 г. от 14.15 часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно промяна на капиталовата програма по бюджет 2018 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на средства на  „МБАЛ-Добрич“ АД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.07.2018 до 30.09.2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК

 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 22.10.2018 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Предложение относно даване на съгласие за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VIII в кв.14 по плана на с. Телериг, община Крушари.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Информация относно извършената  подготовка на общината за робата през есенно-зимния сезон на 2018/2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай