Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 28.05.2018 г.

 На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  28.05.2018 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Предложение относно преобразуване чрез разделяне на двугрупна детска градина с. Крушари в тригрупна.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Предложение относно преобразуване чрез вливане  на изнесена група с. Коритен на детска градина с. Крушари в детска градина с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Предложение относно преобразуване  чрез сливане на двугрупна изнесена група с. Лозенец на детска градина с. Крушари в едногрупна. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
 


НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  28.05.2018 г. от 14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2018 година.
       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Докладна записка относно дарение на Църковно настоятелство на Храм "Свети Архидякон Стефан" с. Полк.Дяково на УПИ XI отреден за църква в кв. 32 по плана на с. Полк.Дяково. 
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Анализ за дейността на РС“ПБЗН“ с. Крушари за периода 01.01.2018-02.05.2018 година.
                                                                          
   Докладва: Гл.инспектор Стойко Стойков-началник РСПБЗН
 
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 28.05.2018 г. от  14.40  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
               
                                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места  в Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на водоснабдяването в Община Крушари.
             
   Докладва: Живко Желязков-началник В и К Район Тервел
 
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай