Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 11.12.2017 г.

     На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  11.12.2017 г. от  16.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари през 2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
          
3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2018 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2017 година.                                                                                                                                                                                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно определяне на представител на Община Крушари в Комисията за изработване на областна здравна карта.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                         
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  11.12.2017 г. от 16.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари през 2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно отдаване под наем на поземлен имот № 098003 по КВС на с. Телериг за срок от 10 години .
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор № 40097.29.51 по кадарстралната карта на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на  ПК
 
 
 
                            
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 11.12.2017 г. от  16.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Приемане на Годишен  план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари през 2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай