Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.06.2017 г.

           На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.06.2017 г. от  10.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  приемане на Общински план за развитие на социалните услуги на  Община Крушари  за  2018  година.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
2. Информация за дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.06.2017 г. от 10.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 

                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.  Докладна записка относно  приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на Община Крушари  за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.
                                                                         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай