Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 27.03.2017 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  27.03.2017 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за записване , отписване и приемане на деца в общинските детски градини  на територията на община Крушари.
       
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
2. Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  на територията на община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
3. Отчет за дейността на  Футболния клуб през 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 

НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
                                                              
                          
 
На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  27.03.2017 г. от 14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Докладна записка относно продажба на Детски лагер с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
4. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата  в Община Крушари през 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
                                                                             
5. Информация за работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2016 година.
                                                                          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
6. Информация относно противодействието на престъпността и опазване на обществения ред в община Крушари.
              
   Докладва: Началника на УП-Крушари
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
                              
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 27.03.2017 г. от  14.50  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
              
                                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 
1. Докладна записка относно даване на съгласие община Крушари да кандидатства пред фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проект „Достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания от община Крушари”. 
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти.
         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай