Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.09.2016 г.

  На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  26.09.2016 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2016/2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно обявяване на 26 октомври за Ден  на  община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  26.09.2016 г. от 14.15  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.09.2016 г. от  14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи  при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за финансиране на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на пътната инфраструктура в общината.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
 

ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай