Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет Крушари на 25.01.2016 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  25.01.2016 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2015 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на община Крушари за  2016 година.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Приемане на План за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2016 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2016 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
                                                            
 
                                                                    
                         
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол 
 
                                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане на  Програма за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2015 година.
                                                                          
    Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на община Крушари за  2016 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 година.
         
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2015-2019 година.
                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2016 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на част от административна сграда в с. Крушари на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план паша и правила за ползване на пасищата и мерите  от общинския поземлен фонд на  територията на община Крушари.  
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на Защитено жилище с. Крушари.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
12.Предложение относно определяне на заместващ представител на община Крушари в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2015 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 25.01.2016 г. от  14.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно разпределението на преходния остатък от  2015 година.
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на сборен бюджет на община Крушари за  2016 година.
         
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
3. Доклад относно приемане на отчет за проведени дейности  по Програмата за опазване на околната среда  на Община Крушари за 2015 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай