Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА УЛИЦА ОТ О.Т.79 ДО О.Т.71 ПО ПЛАНА НА С.ТЕЛЕРИГ, НАСИПА И ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ПО ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 2171 /ІІІ-7103/ ТЕЛЕРИГ – АЛЕКСАНДРИЯ /ІІІ-293/ В С.ТЕЛЕРИГ ПО ПОДОБЕКТИ КАКТО СЛЕДВА: 1. УЛИЦА ОТ ОТ 79 ДО ОТ 71 С. ТЕЛЕРИГ ОТ КМ0+000 ДО КМ 0+229,47 И 2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСИПА И ОТВОДНИТЕЛНИТЕ КАНАВКИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ПО ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 2171/III-7103/ ТЕЛЕРИГ- АЛЕКСАНДРИЯ / ІІІ-293/ В С. ТЕЛЕРИГ”

        УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

        В провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Неотложни възстановителни работи на улица от О.Т.79 до О.Т.71 по плана на с.Телериг, насипа и отводнителни канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ в с.Телериг по подобекти както следва: 1. Улица от ОТ 79 ДО ОТ 71 с. Телериг от км0+000 до км 0+229,47 и 2. Възстановяване на насипа и отводнителните канавки за повърхностни води по част от общински път DOB 2171/III-7103/ Телериг- Александрия / ІІІ-293/ в с. Телериг”, открита с Решение № РД-08-156/09.04.2014г. и в изпълнение на чл.69a, ал. 3 от ЗОП,
       Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 24.06.2014г. от 09:00 часа в стая № 301, етаж 3 в сградата на Община Крушари, с.Крушари, обл. Добрич, ул.”9-ти септември” № 3 – А.

       При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

За да видите съобщението натиснете тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай