Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЩИНА КРУШАРИ кани всички заинтересовани търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Кон

ОБЩИНА КРУШАРИ
кани всички заинтересовани търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ или които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на ЗЧОД в срок до 24.02.2014г. до 15:00 часа да представят оферта за извършване на услуга с предмет: „ Абонаментна физическа охрана на ремонтната работилница на община Крушари чрез технически системи за сигурност“

Офертата следва да съдържа:


1.    Административни сведения;
2.    Удостоверение за актуално състояние или попълнена декларация за пререгистрация по реда на ТЗ;
3.    Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по реда на ЗЧОД;
4.    Списък с лицата, които ще изпълняват охранителната дейност, като търговецът следва да посочи лице- ръководител на охраната, лице/а- охранители и лице- техник на сигнално- охранителната техника;
5.    Копия от диплом за образование на лицата, ангажирани в изпълнението на частната охранителна дейност /ЧОД/ и удостоверение за професионална квалификация „ охранител“, за лицето техник- копие на трудов договор;
6.    Списък на МПС-та, с които ще се изпълнява ЧОД;
7.    Доказателство за собственост на МПС-та;
8.    Декларация по чл. 27, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност;
9.    Декларация за наличие на оперативен център;
10.  Ценово предложение;

Услугата  с предмет: „ Абонаментна физическа охрана на работилницата на община Крушари чрез технически системи за сигурност“ включва физическа мобилна охрана на обекта- ремонтна работилница, находяща се в с. Крушари, ул. „ Осогово“ № 3,  чрез технически системи за сигурност от противоправни посегателства. При изпълнението на договора изпълнителят е задължен спазва реда на Закона за частната охранителна дейност.
Лицата, посочено в списъка задължително следва да отговарят на изискванията на чл. 25 от ЗЧОД.
Офертата следва да съдържа всички изискуеми документи, запечатани в непрозрачен плик, и депозирани за входящ номер в деловодството в административната сграда на община Крушари- стая 103, находяща се в с. Крушари, ул. „ Девети септември“ №3-А.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай