Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект за „Реконструкция на спортна база на училище „Христо Смирненски” в село Крушари, пристройка на плувен басейн” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 11.02.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект за „Реконструкция на спортна база на училище „Христо Смирненски” в село Крушари, пристройка на плувен басейн” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части”.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9025439.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана  до посочения краен срок за получаването й, а именно 16:30 часа на 11.02.2014г.

 

         ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
         УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
     Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-72/11.02.2014г. на кмета на община Крушари за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в Публична покана с предмет: „Реконструкция на спортна база на училище „Христо Смирненски” в село Крушари, пристройка на плувен басейн” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части”. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител на обществената поръчка е избран "Архитект Друмева" ЕООД, гр.Силистра.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай