Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на ДДУИ – с.Крушари, ДСХ – с.Добрин, ДСП – с.Крушари, ЦДГ – с.Крушари, ЦДГ – с.Телериг, ЦДГ – с.Коритен, ЦДГ

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на ДДУИ – с.Крушари, ДСХ – с.Добрин, ДСП – с.Крушари, ЦДГ – с.Крушари,  ЦДГ – с.Телериг, ЦДГ – с.Коритен, ЦДГ – с.Лозенец, ОУ – с.Коритен”.

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (415069)

Възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Получен на: 03-11-2010

Преписка: 00613-2010-0004  (Отворена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Описание: „Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на ДДУИ – с.Крушари, ДСХ – с.Добрин, ДСП – с.Крушари, ЦДГ – с.Крушари,  ЦДГ – с.Телериг, ЦДГ – с.Коритен, ЦДГ – с.Лозенец, ОУ – с.Коритен”.

Документация за участие: Кандидатите могат да закупят документация за участие от касата на Община Крушари, с.Крушари, ул.”Девети септември” № 3а, ет.1, ст.104 всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч.Цена на комплект документация – 30 лв.

Срок за получаване на документацията  за участие: 06.12.2010 г.

Срок за подаване на офертите: Офертите се приемат в срок до 16,00 часа на 13.12.2010 г.

Място и начин на подаване на офертите: Офертите се представят от кандидата или упълномощен негов представител в запечатан непрозрачен плик с посочени върху него адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес в стая 102 /Център за информация и услуги/ на Община Крушари на адрес: с.Крушари, 9410, ул. „Девети септември” № 3а.

Изискуеми депозити и гаранции:
   • Гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция  в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева;  
   • Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция -  в размер  на 3% от стойността на договора за доставка,  вносима преди подписването на договора.

Изискванията към участниците в процедурата, условията и критериите за оценка на предложенията са приложени в документацията за участие.

Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване в 10.00 ч. на 14.12.2010 г. в сградата на Община Крушари, с.Крушари, ул. ”Девети септември” №3 а, ет. 3, ст. 301.


За контакти: Димитрина Желева Петрова - Директор дирекция „РРХД” – телефон: 05771 2786

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай