Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Кр

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”.
На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-309/28.05.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 25.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0010 .
 
Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път в периода от датата на публикуване на Обявлението за настоящата обществена поръчка  до посочения краен срок за получаването й.
Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.
 
Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 18.06.2014г.
 
 
В качеството Ви на участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”, открита с Решение № РД-08-309/28.05.2014г. и в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 16.07.2014г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 
С УВАЖЕНИЕ,

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА
Член на комисия, 
назначена със Заповед № РД-08-385/26.06.2014г. 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай