Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОТТЕГЛЕНА!!! Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

Съобщение за оттегляне на публична покана

Решение за оттегляне на публична покана

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 26.11.2013 г. да подадат офертa за участие в обществена поръчка по реда чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”, включващ две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали и консумативи"
Обособена позиция 2: "Доставка на компютърна техника и стопански инвентар"

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9022503.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай