Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 03.12.2013 г. да подадат офертa за участие в обществена поръчка по реда чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”, включващ две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали и консумативи"
Обособена позиция 2: "Доставка на компютърна техника и стопански инвентар"

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9022847

      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
       УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
      Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-675/04.12.2013г. на кмета на община Крушари за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, компютърна техника и стопански инвентар по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”  по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали и консумативи"
Обособена позиция 2: "Доставка на компютърна техника и стопански инвентар"
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител на обособена позиция № 1 е избран "Смарт бизнес къмпани" ЕООД

За изпълнител на обособена позиция № 2 е избран "Дюксофт" ЕООД

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай