Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в сел

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-417/22.07.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 19.08.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:
•    Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
•    Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Телериг
•    Обособена позиция 3: Изпълнение на СМР- Читалище в с. Крушари

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0007

Разяснения по постъпили запитвания:

1. Разяснение №ОП-07-4437(1) от 01.08.2013г. по постъпило запитване

2. Разяснение №ОП-07-4458(1) от 01.08.2013г. по постъпило запитване

3. Разяснение №ОП-07-4662(1) от 08.08.2013г. по постъпило запитване

4. Разяснение №ОП-07-4702(1) от 12.08.2013г. по постъпило запитване

5. Разяснение №ОП-07-4774(1) от 13.08.2013г. по постъпило запитване

6. Разяснение №ОП-07-4776(1) от 14.08.2013г. по постъпило запитване

 

Решение № РД-08-620/11.11.2013г. за класиране и избор на изпълнител

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай