Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти: 1.DOB 2176 (21061) с.Крушари-с.Северци и 2.DOB 1108 (21327) с.Лозенец-разклон с.Северци”, открита с Решение № РД-08-529/23.09.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-609/05.1.2013г. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 19.12.2013г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай